Garantievoorwaarden

 1. De garantie wordt alleen in behandeling genomen als het registratieformulier op de website www.everlands-trees.com volledig, binnen twee maanden na de datum van aankoop, is ingevuld.
 2. Vanaf de datum van aankoop heeft u 2 jaar fabrieksgarantie. De aanvullende garantie van tien jaar sluit hier op aan. Na een succesvolle registratie van de aanvullende garantie heeft u in zijn totaliteit 12 jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze garantieperiode vervangt KSD defecte onderdelen van het product. Indien vervanging van de defecte onderdelen niet (meer) mogelijk is zal KSD het defecte product vervangen door een gelijkwaardig product. Voor het vervangende onderdeel/ de vervangende boom wordt tijdens de garantieperiode geen kosten in rekening gebracht. Koper dient echter de kosten van het transport van het vervangende onderdeel/ de vervangende boom zelf te dragen. De rechten waarop de koper ingevolge de garantie aanspraak kan maken komen de koper – indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf- toe onverminderd de rechten of vorderingen die hem toekomt op grond van de wet.
 3. KSD behoudt zich het recht voor om te beoordelen of een defect wordt hersteld door vervanging van onderdelen of vervanging door een gelijkwaardig product.
 4. Indien de boom of delen van de boom worden vervangen dan zal dit niet leiden tot een verlenging van de garantietermijn.
 5. De garantie heeft betrekking op de boom en de boomvoet. De verlichting in de voorverlichte bomen is uitgesloten van de 10 jaar aanvullende garantie.
 6. De garantie geldt wereldwijd.
 7. De garantie geldt alleen indien de kerstboom gebruikt wordt bij normaal huishoudelijk gebruik gedurende de kerstperiode. Tevens dient de gebruiksaanwijzing met bijbehorende onderhoudsadviezen in acht genomen te worden.
 8. De garantie is uitgesloten bij schade door oneigenlijk en/of ondeskundig gebruik. Normale slijtage (te denken aan o.a. geringe naald- dan wel sneeuwuitval/ verkleuring door atmosferische omstandigheden) is tevens uitgesloten van garantie.
 9. De boom is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis tenzij expliciet anders wordt vermeld op de verpakking dan wel in de gebruiksaanwijzing.
 10. De garantie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 

Aanspraak maken op garantie

 1. U dient KSD schriftelijk te informeren over de aard van het defect. Dit kan middels het formulier op de website www.everlands-trees.com. Op de website vindt u nadere informatie betreffende de procedure.
 2. Een kopie van het originele aankoopbewijs dient bij de schriftelijke aanspraak op garantie te worden meegezonden. De aanspraak op garantie wordt niet in behandeling genomen indien een kopie van het originele aankoopbewijs niet overhandigd kan worden.

  De garantie van Everlands is beperkt tot hetgeen is opgenomen in deze garantievoorwaarden. Voorzover er andere klachten zijn dan omschreven in deze garantievoorwaarden dient u zich daarvoor tot uw leverancier van de Everlands kerstboom te wenden.